Poslání a cíle

 poslani a cile

ORLEN UniCRE a.s. je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytnutí podpory chemickému průmyslu v oblastech našich hlavních výzkumných aktivit.

Mezi hlavní cíle ORLEN UniCRE a.s. patří:

  • Získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu ORLEN UniCRE a.s..
  • Zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech výzkumu ORLEN UniCRE a.s..
  • Prohloubení spolupráce s akademickými pracovišti, např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitou Pardubice nebo Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i..
  • Aktivní zapojení do organizací, podporujících aplikovaný výzkum i spolupráci s průmyslem a to jak v rámci regionu, tak i na národní a evropské úrovni.