Partneři

ORLEN UniCRE a.s. pravidelně spolupracuje s mnohými významnými tuzemskými i zahraničními výzkumnými a akademickými pracovišti na společných vědecko-výzkumných projektech. Tato spolupráce se týká jak základního, tak i aplikovaného výzkumu.

V základním výzkumu se spolupráce soustřeďuje zejména do těchto oblastí:

 • Chemické procesy, separační techniky
 • Katalýza, syntézy katalyzátorů, katalytické přeměny uhlovodíků a biomasy
 • Pyrolýza, organické syntézy a procesy
 • Paliva, asfalty, biopaliva
 • Pyrolýza biomasy, produkty karbonizace uhlí

Klíčová kooperující pracoviště pro základní výzkum jsou patrná z přehledu:

 

V aplikovaném výzkumu se spolupráce soustřeďuje zejména do těchto oblastí:

 • Vývoj technologií pro ochranu životního prostředí
 • Syntéza a výroba nových typů katalyzátorů
 • Nové typy nadouvadel
 • Zpracování pyrolýzních smol
 • Syntézy monomerů pro výrobu epoxidů
 • Nové typy bitumenových pojiv
 • Optimalizace výrobních procesů

Klíčová kooperující pracoviště pro aplikovaný výzkum jsou patrná z přehledu: