Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost ORLEN UniCRE a.s., se sídlem Revoluční 1521/84, PSČ: 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 664, IČO: 62243136 (dále jen „UniCRE“ nebo „Správce“).

UniCRE klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy.

V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím emailu Kristýna Benešová, telefonu +420 731 125 249, případně doručovací adresy ORLEN UniCRE a.s., Revoluční 1521/84, PSČ: 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika. Vzhledem ke skutečnosti, že UniCRE je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, můžete se případně obrátit také na Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ORLEN Unipetrol RPA na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika.

UniCRE si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky www.orlenunicre.cz (dále jen „internetové stránky“) a jsou primárně určeny pro smluvní partnery, návštěvníky internetových stránek, návštěvníky areálu, uchazeče o pracovní pozice, tazatele a další osoby, s jejichž osobními údaji může UniCRE přicházet do styku.

 

II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

1. Realizace a plnění smluvního vztahu

UniCRE se zabývá základním a aplikovaným výzkumem v oblastech jako je efektivní a ekologická výroba motorových paliv, příprava surovin pro výrobu polymerů, trvale udržitelné využívání obnovitelných surovin, snižování emisí škodlivých látek, pokročilé anorganické materiály. UniCRE na svých výzkumech dlouhodobě spolupracuje s aplikační sférou v celé České republice a prestižními vysokými školami jak v České republice, tak v zahraničí a dále se podílí na vzdělávání vysokoškolských studentů všech tří stupňů studia. Při těchto činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především partnera (zákazník, dodavatel, student) jako fyzické osoby a dalších osob, zejména kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby.

Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, služby, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a UniCRE a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme na základě čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a společnosti UniCRE na poskytování sjednaných služeb.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje UniCRE tyto údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, případně RČ či datum narození);
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, funkce);
 • Číslo bankovního účtu;
 • Provozní záznamy (smlouvy, zápisy ze schůzek, pokyny apod.);
 • Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě;
 • Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a UniCRE.

 

2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

3. Komunikace s tazateli

V případě, že kontaktujete UniCRE prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR tj. případ, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které Správce sleduje, konkrétně zájem na rozvoji vztahů s návštěvníky internetových stránek v dané problematice, zefektivnění komunikace, prezentaci obchodního jména UniCRE a ochraně dobré pověsti.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje UniCRE tyto údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)
 • Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a UniCRE


4. Nábor zaměstnanců

Pokud se chcete stát členem týmu UniCRE a zašlete nám Váš životopis prostřednictvím odpovědního formuláře nebo jiným způsobem, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy tj., váš zájem zúčastnit se výběrového řízení.

V případě, že se zúčastníte 1. kola výběrového řízení, můžete být požádán/a o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to za účelem ověření či získání referencí u předchozích zaměstnavatelů, z veřejných zdrojů a ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu ověření pravdivosti Vámi poskytnutých informací a předcházení střetu zájmů s činností skupiny ORLEN Unipetrol.
Kompletní informaci o zpracování osobních údajů za tímto účelem získáte v každé úvodní hlavičce nabízené pracovní pozice.

 

5. Zasílání nabídek obdobných pracovních pozic

Pokud jste udělil/a UniCRE souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo v rámci skupiny ORLEN Unipetrol, budou Vaše osobní údaje zpracovávány k zasílání nabídek obdobných pracovních pozic. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR neboli Váš dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

Kompletní informaci o zpracování osobních údajů za tímto účelem získáte v každé dolní části nabízené pracovní pozice.

 

6. Plnění pracovně-právního vztahu

Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.

 

7. Pořizování fotografií, audiovizuálního záznamu a online-přenosu v průběhu pořádané akce

UniCRE může pořizovat během pořádané akce fotografie a audiovizuální záznam zachycující dění na místě akce a přítomné účastníky. Správce může umístit pořízené fotografie a audiovizuální záznam na intranet a sociální sítě, v rámci nichž má zřízen uživatelský profil. Pokud si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, upozorněte na to fotografa nebo kameramana, případně můžete upozornit Správce, že si nepřejete, aby byly pořízené fotografie či audiovizuální záznamy publikovány, či jinak šířeny.

Z některých pořádaných akcí může být pořizován i online-přenos neboli živé vysílání, a to přes internetové stránky nebo sociální sítě, v rámci nichž má Správce zřízen uživatelský profil. Na tento typ přenosu jste upozorněni již v pozvánce na takovou akci.

V souvislosti s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů z akce je právním základem oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. propagace aktivit a dobročinnosti činěné pod záštitou Správce.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje UniCRE tyto údaje:

 • Fotografie a audiovizuální záznam

 

III. Doba uchování osobních údajů

UniCRE zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí doby uchování UniCRE osobní údaje zlikviduje.

UniCRE uchovává osobní údaje zejména:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu 6 měsíců od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení Vašeho dotazu;
 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;
 • do odvolání souhlasu subjektem údajů u zpracování osobních údajů založeného na základě souhlasu subjektu údajů nebo do uplynutí stanovené doby;
 • po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici.

 

IV. Předávání osobních údajů

V UniCRE jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

K předání osobních údajů dochází vždy při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu soukromí.

Příklad kategorií příjemců osobních údajů:

 • Orgány státní správy;
 • Pojišťovny;
 • Holdingová společnost ORLEN S.A. zajišťující IT podporu systému pro zpracování osobních údajů;
 • Poskytovatelé služeb (servisní organizace, marketing, IT atd.);
 • Externí auditoři.

Za určitých podmínek je UniCRE pak oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Společnost UniCRE, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje mohou být uloženy na serverech v Polsku.

UniCRE nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

 

V. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost UniCRE oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.

2. Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, pokud:

 • osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;
 • je zpracování nezákonné;
 • osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;
 • jste podal/a námitku proti zpracování.

Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

5. Právo podat námitku

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

6. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby společnost UniCRE Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, UniCRE nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů uvedených níže.

8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování ani profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 731 125 249, popř. doručovací adresy ORLEN UniCRE a.s., se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika. Můžete se obrátit také na Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ORLEN Unipetrol RPA na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika.

UniCRE si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

 

VI. Sociální sítě

Internetové stránky společnosti UniCRE nevyužívají sociální pluginy. Společnost UniCRE využívá profily na sociálních sítích, které mohou obsahovat fotografie a videa z různých společností pořádaných akcí.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube:
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

 

VII. Soubory cookies

Pro správnou funkci internetových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení. UniCRE využívá jen technicky nutné cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky správně fungovaly.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů bude UniCRE příležitostně aktualizovat, aby postihovaly vývoj našich postupů a služeb. V případě provedení změn těchto Zásad ochrany osobních údajů bude upraveno datum aktualizace v jeho zápatí. Budou-li provedeny jakékoli významné změny ve způsobu shromažďování, využití či sdílení osobních údajů, budete na tento fakt upozorněni formou výrazného oznámení přímo na webu.

Doporučujeme, abyste si tuto stránku příležitostně prohlédli a měli tak o případných změnách Zásad ochrany osobních údajů přehled.

Tyto zásady byly aktualizovány dne 18. 9. 2023.