Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v UniCRE

1. Preambule

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR – informuje Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje. 

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 62243136, DIČ: CZ62243136 (dále jen UniCRE).

3. Zásady pro zpracování osobních údajů v UniCRE

UniCRE považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost společnosti. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů v UniCRE upravuje vnitřní směrnice SR-VÚ-01-18 Ochrana osobních údajů Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Směrnice aplikuje principy a zásady vyplývající z nařízení GDPR:

  1)  Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
  2)  Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
  3)  Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
  4)  Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
  5)  Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
  6)  Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
  7)  Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci.
  8)  Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

4. Účely zpracování osobních údajů

Při naplňování svého poslání zpracovává UniCRE osobní údaje pro následující účely:

  1)  Vzdělávací činnost
  2)  Vědecko-výzkumná činnost (řešení projektů, pořádání odborných seminářů/konferencí, publikační činnost)
  3)  Administrativa a provoz společnosti (personalistika a mzdy, ekonomika a účetnictví, správa majetku, provozní agendy, informační systémy)
  4)  Ochrana majetku a bezpečnost (přístupy do zabezpečených prostor, bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě)
  5)  Informační a propagační činnost (web, marketing a propagace)

5. Kategorie subjektů údajů

UniCRE zpracovává osobní údaje těchto kategorií osob (subjektů údajů):

  1)  zaměstnanec společnosti,
  2)  uchazeč o zaměstnání/studium,
  3)  student nebo stážista,
  4)  obchodní partner (dodavatel, odběratel, zákazník),
  5)  externí spolupracovník (např. školitel, spoluřešitel, spoluautor publikace),
  6)  návštěvník nebo účastník akce, jejímž pořadatelem je UniCRE,
  7)  jiná osoba.

6. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

UniCRE zpracovává jednak osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů), jednak další osobní údaje vytvořené v rámci činností zpracování a nezbytných pro jejich zajištění. To může zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

  1)  Adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.)
  2)  Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost, apod.)
  3)  Studijní údaje (záznamy o studiu a studijních aktivitách)
  4)  Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.)
  5)  Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.)
  6)  Provozní a lokační údaje (typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor apod.)
  7)  Údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.)
  8)  Údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.)
  9)  Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.)

7. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou:

  1)  Plnění právní povinnosti vztahující se na správce:
Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.
  2)  Plnění smlouvy:
Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.
  3)  Souhlas subjektu údajů:
souhlas, který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
  4)  Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v:
  • ochraně majetku a zamezení podvodům,
  • předávání osobních údajů v rámci společnosti pro vnitřní administrativní a provozní účely,
  • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací,
  • marketingové účely (např. webová prezentace a zpravodaj).

8. Předávání osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může UniCRE předat vybraná data určeným subjektům (například orgánům veřejné moci nebo správním orgánům, vykonávajícím audit). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně UniCRE je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů.

9. Doba uchování osobních údajů

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým řádem jsou pak zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

10. Práva subjektů údajů

Právo subjektu údajů na informace o zpracování

Subjekt údajů má právo na informace, zda správce jeho osobní údaje zpracovává a jakým způsobem toto zpracování provádí.

Právo na přístup k osobním údajům

Jestliže správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů, má subjekt údajů právo získat jejich kopii v případě, že dostatečným způsobem prokáže svou totožnost.

Právo na opravu a doplnění

V případě, že správce zpracovává chybné nebo neaktuální osobní údaje, je povinen je na žádost subjektu údajů opravit.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Pokud byl udělen souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní důvod, nebo pokud se subjekt údajů domnívá, že správce již jeho osobní údaje nepotřebuje (protože pominul účel pro jejich zpracování), má subjekt právo požádat o ukončení zpracování a vymazání svých osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Jedná se o omezení zpracování na pouhé uložení údajů, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů a správce potřebuje delší dobu na jejich ověření nebo subjekt vznesl námitku proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu správce.

Právo na přenositelnost údajů

Správce poskytne osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném elektronickém formátu přímo subjektu údajů. Jinému správci může správce poskytnout osobní údaje subjektu údajů pouze v případě, že jde o automatizované zpracování, které je založeno na souhlasu či smlouvě, a je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve veřejném zájmu či na základě oprávněného zájmu správce.

Právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí

Pokud subjekt údajů podléhá rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, má právo na přezkum tohoto rozhodnutí a případný lidský zásah ze strany správce.

Právo na stížnost či ochranu

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového orgánu (v České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo žádat o soudní ochranu vůči dozorovému orgánu, správci či zpracovateli.

11. Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 25. 5. 2018. Práva musí subjekt údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobním či písemným podáním na adresu sídla společnosti. Před zpracováním žádosti má UniCRE právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

12. Použití cookies

Co jsou cookies?

Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě internetových stránek automaticky shromažďovat údaje.

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

K jakému účelu slouží?

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich internetových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

  • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;
  • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.

Musím udělit souhlas s cookies?

Tyto Internetové stránky ukládají pouze soubory cookies vyžadované k činnosti internetových stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele.

UniCRE nevyužívá cookies třetích stran.

Jak dlouho cookies zůstanou v počítači?

Na našich internetových stránkách používáme relační cookies (session cookies). Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

Můžu cookies odmítnout?

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale společnosti UniCRE nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.

Poslání a cíle

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytnutí podpory chemickému průmyslu v oblastech našich hlavních výzkumných aktivit.

Mezi hlavní cíle UniCRE patří:

  • Získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu UniCRE.
  • Zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech výzkumu UniCRE.
  • Prohloubení spolupráce s akademickými pracovišti, např. s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzitou Pardubice nebo Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i..
  • Aktivní zapojení do organizací, podporujících aplikovaný výzkum i spolupráci s průmyslem a to jak v rámci regionu, tak i na národní a evropské úrovni.

Nabídka spolupráce s průmyslem

Společnost UniCRE nabízí kvalitní vědomostní i instrumentální základnu pro rafinérsko petrochemický průmysl, stejně tak i pro zavádění nových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ochrany životního prostředí, zahrnující špičkové vybavené experimentální centrum i vysoce kvalifikované analytického zázemí.

Nabídka spolupráce s výzkumnými institucemi

Společnost UniCRE spolupracuje a nabízí spolupráci ostatním výzkumným organizacím na řešení projektů v rámci národních i mezinárodních grantů a smluvních zakázek.

Nabídka spolupráce se studenty

Společnost UniCRE nabízí velmi výhodnou spolupráci s českými i zahraničními studenty magisterských a doktorských studijních programů. V současné době spolupracuje s vysokými školami (např. VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice) a předními pracovišti Akademie věd ČR (např. UCHP, UFCH JH).

Pronájem konferenčních prostor Nabídka pronájmu konferenčních prostor

Nabízíme k pronájmu konferenční prostory UniCRE v Chemparku Záluží i v Ústí nad Labem. Všechny místnosti jsou vybaveny prezentační technikou. Uspořádání stolů a židlí v jednotlivých místnostech lze měnit podle potřeb zákazníka. Na požádání zajistíme flipchart či prezentéry.